Algemene voorwaarden

Definities

a. vereniging: Espria Ledenvereniging.

b. lid: een lid van de vereniging.

c. bestuur: het bestuur van de vereniging.

d. ledenraad: de algemene vergadering van de vereniging, bestaande uit een aantal van thans achttien (18) leden.

e. Espria: Stichting Espria.

f. dienstverlener/leverancier: dienstverleners en leveranciers met wie de vereniging een overeenkomst heeft gesloten om diensten te verlenen en/of producten te leveren aan de leden van de vereniging.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en de vereniging gesloten overeenkomst/gemaakte afspraken over het gebruik van het lidmaatschap.

Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op de locatie van de vereniging te Beilen (Altingerweg 1).

De vereniging kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeenkomen met het lid en de afwijking niet in diens nadeel is. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

Lidmaatschap

Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van de vereniging. De minimumleeftijd waarop een lidmaatschap kan worden aangegaan is 18 jaar.

Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk of per e-mail bij het Servicecenter van de vereniging. Personen, ook jonger dan 18 jaar, die met een lid een gemeenschappelijke huishouding voeren en op hetzelfde adres wonen, hebben eveneens toegang tot de producten en diensten van de vereniging (gezinsleden).

Het lidmaatschap van de vereniging wordt automatisch verlengd, tenzij het lid voor 1 november van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail opzegt bij de vereniging. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.

Contributie

• De leden zijn gehouden aan de vereniging een door de ledenraad vastgestelde contributie te betalen, tenzij zij daarvan door het bestuur geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld.

• Na inschrijving ontvangt het nieuwe lid een ledenpas, die bij afname van producten en/of diensten op verzoek moet worden getoond. De verschuldigde contributie wordt geïnd middels automatische incasso. Indien gewenst kan bij het bestuur een verzoek worden ingediend voor de betaling van contributie middels een acceptgiro.

• De contributie houdt geen verband met de mate waarin een lid gebruik maakt van producten en/of diensten; zij wordt op basis van kostenomslag vastgesteld.

• De contributie wordt per kalenderjaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum en omvat minimaal een kalenderjaar.

• Bij aanmelding vanaf 1 november wordt over het lopende kalenderjaar geen contributie geheven.

• Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijft desalniettemin de contributie voor dat jaar volledig verschuldigd.

Producten- en dienstenpakket

De vereniging verplicht zich jegens de leden zich maximaal te zullen inspannen voor het samenstellen en bemiddelen van een zinvol pakket aan zorg- en welzijnproducten of -diensten. Informatie over (wijzigingen in) het dienstenpakket worden bekend gemaakt via de bestaande communicatiemiddelen.

Bemiddeling van producten en diensten

De vereniging bemiddelt in voorkomende gevallen bij levering van producten en verlening van diensten door derden, op voorwaarde dat hun dienstverlening voldoet aan een aantal criteria, die voor de leden van belang zijn:

a. goede kwaliteit;

b. goede service;

c. tijdige levering.

De vereniging treedt in deze voorkomende gevallen op als bemiddelaar tussen lid en dienstverlener/leverancier. Het lid is zelf opdrachtgever van de desbetreffende dienstverlener/leverancier.

Eventuele kortingen worden alleen verleend door bij de vereniging aangesloten dienstverleners/leveranciers.

Leden kunnen slechts overgaan tot aanschaf van producten en gebruik maken van de diensten van de vereniging nadat de jaarlijkse contributie is voldaan.

Voor specifieke informatie en voorwaarden betreffende de producten en diensten van de vereniging wordt verwezen naar www.ledenvereniging.nl of kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met 088 – 383 20 00.

Aansprakelijkheid

De vereniging is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, die de dienstverlener/leverancier in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden of middels zijn producten, direct of indirect, op welke wijze dan ook veroorzaakt. Het lid van de vereniging vrijwaart de vereniging voor elke aansprakelijkheid voor schade die in verband met de uitvoering van werkzaamheden door of middels producten van de dienstverlener/leverancier, direct of indirect, ontstaat.

Schade melden

Schade, die de dienstverlener/leverancier in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden of middels zijn producten, direct of indirect, op welke wijze dan ook heeft veroorzaakt, dient gemeld te worden bij de betreffende dienstverlener/leverancier.

Klachten

Klachten over de vereniging, een dienstverlener/leverancier of producten en diensten worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van de vereniging.

De klachtenregeling is te vinden op www.ledenvereniging.nl en ligt ter inzage op de locatie van de vereniging te Beilen (Altingerweg 1).

Het lid en de vereniging kunnen het geschil te allen tijde voorleggen aan de bevoegde rechter.

Niet betalen van contributie en/of producten of diensten

• Facturen die betrekking hebben op contributie worden jaarlijks aan het begin van het jaar verzonden of gedurende het jaar ingeval het lidmaatschap gedurende het jaar aanvangt.

• Facturen die betrekking hebben op geleverde producten of diensten worden binnen 30 dagen na het leveren van het product of de dienst aan het lid verzonden.

• Tenzij anders vermeld dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de aangegeven wijze.

• Betalingen van contributie, producten of diensten die per automatische incasso geschieden worden bij niet-inbaarheid na twee weken nogmaals ter inning aangeboden.

• Alvorens maatregelen tot inning te nemen zal de vereniging het lid een betalingsherinnering sturen, waarin nogmaals het factuurbedrag, eventueel vermeerderd met de rentekosten, staat vermeld.

• Bij niet tijdige betaling van de contributie, facturen van producten of diensten is het lid de te berekenen administratiekosten verschuldigd.

• Van niet of niet-tijdige betaling is sprake indien het lid in gebreke blijft enig verschuldigd bedrag binnen de aangegeven termijn te voldoen, indien automatische incasso niet mogelijk blijkt of indien een stornering van een automatische incasso plaatsvindt.

• Indien dertig dagen na de tweede aanmaning de verschuldigde contributie niet is voldaan of is gestorneerd, is het lidmaatschap, zonder dat enige schriftelijk opzegging door de vereniging verschuldigd is, van rechtswege beëindigd.

• Indien dertig dagen na de tweede aanmaning de betaling van het geleverde product of de geleverde dienst niet heeft plaatsgevonden, of indien stornering plaatsvindt, worden nog te leveren producten of diensten opgeschort.

• Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdend met het incasseren van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-.

Gebruikmaken van dienstverlening zonder lid te zijn

Mocht gebruik gemaakt worden van de producten en/of diensten van de vereniging zonder lidmaatschap dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Annuleren van diensten

• Bij het annuleren van diensten van de vereniging door een lid binnen 24 uur voordat de dienst geleverd zou worden komen door de vereniging reeds gemaakte of gezien het tijdstip van annuleren onvermijdelijk nog te maken kosten voor rekening van het lid. Klussen die gepland zijn voor de maandag kunnen tot uiterlijk vrijdagochtend voorafgaand aan de betreffende maandag 12.00 uur kosteloos worden geannuleerd.

• Annuleren van diensten van de vereniging door een lid kan daarnaast kosteloos plaatsvinden indien de vereniging dit redelijk acht.

Privacy en geheimhouding

Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt gehandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

De vereniging, haar medewerkers en eventueel door de vereniging ingeschakelde en gecontracteerde derden hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de leden die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het contract van kracht.

Met derden die door de vereniging worden ingeschakeld wordt een overeenkomst gesloten waarin in ieder geval een bepaling is opgenomen waarin deze derde aangeeft eveneens te handelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Aanvullende bepalingen

• De vereniging heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. De leden worden hiervan op de hoogte gesteld.

• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de vereniging.

• Op het lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing.

• Het correspondentieadres van de vereniging is: Postbus 30, 9410 AA Beilen. Het e-mailadres van de vereniging is: service@ledenvereniging.nl.

 

Vastgesteld door de ledenraad op 24 juni 2014.